/
جمعه 30 شهریور 1397
September 21 2018

سپرده های ریالی

نوع سپرده نرخ سود
سپرده کوتاه مدت زیر 3 ماه 10%
سپرده کوتاه مدت بین 3 تا 6 ماه 12%
سپرده کوتاه مدت بین 6 تا 9 ماه 13%
سپرده کوتاه مدت بین 9 تا 12 ماه 14%
سپرده بلند مدت یکساله و بیشتر 15%