/
چهارشنبه 30 مهر 1399
October 21 2020

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود.
   1. تولید و فروش محصول
   2. واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و ابزار کار
   3. واردات کالا به قصد فروش
   4. صادرات کالا
   5. بازرگانی داخلی
   6. احداث مسکن انفرادی و انبوه‌سازی
   7. بخش خدمات

برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود. مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد، معین می‌شود و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه است.

مدارک مورد نیاز

   1. درخواست کتبی مشتری
   2. اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه، رونوشت شناسنامه، مجوز نوع فعالیت
   3. اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی روزنامه رسمی ‌و آخرین تغییرات روزنامه رسمی
   4. در صورتی که کالای مورد مشارکت وارداتی باشد، پیش فاکتور مربوط به سفارش کالا و رونوشت مجوزهای لازم برای آن.
   5. سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه‌گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری است و وقوع مشارکت را ثابت می‌کند.

مراحل انجام کار

   1. اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
   2. بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذی صلاح
   3. انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و پرداخت سهم الشرکه
   4. نظارت بر انجام موضوع مشارکت توسط بانک
   5. تسویه و اتمام موضوع مشارکت