/
چهارشنبه 22 آذر 1396
Desember 13 2017

اطلاعات عمومی استاندارد شفافیت


صورتهای مالی:
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1393
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1392
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1391
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1390
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1389


اطلاعات مربوط به صورتهای مالی:
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 30 آذر 1395
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1395
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 30 آذر 1394
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1394
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 خرداد 1394
   اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1393
   اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1393


اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک:
   مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394


اطلاعات مربوط به نسبت‌های مالی و کفایت سرمایه:
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1395
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1395
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1394
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1394
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1393
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1393


اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی


اطلاعات مربوط به کنترل داخلی


اطلاعات مربوط به رویدادهای بااهمیت


سایر اطلاعات:
   گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395
   گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام (ضمیمه شماره یک) سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394
   گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی (ضمیمه شماره دو) سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394
   گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام (ضمیمه شماره یک) سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393
   گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی (ضمیمه شماره دو) سال‌های مالی 1389 تا 1393