/
چهارشنبه 30 مهر 1399
October 21 2020

اطلاعات عمومی استاندارد شفافیت


صورتهای مالی:
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1393
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1392
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1391
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1390
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1389


صورتهای مالی میان‌دوره‌ای:
   صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1398

اطلاعات مربوط به صورتهای مالی:
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 خرداد ماه 1399

   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند ماه 1398
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 30 آذر ماه 1398
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 شهریورماه 1398
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 خرداد ماه 1398

   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند ماه 1397
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 30 آذر ماه 1397
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1397
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 خرداد 1397

   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 30 آذر 1396
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1396
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 خرداد 1396

   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 30 آذر 1395
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1395

   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 30 آذر 1394
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1394
   اطلاعات مربوط به مقطع زمانی منتهی به 31 خرداد 1394

   اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1393
   اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1393


اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک:
   مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398
   مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398
   مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398
   مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398

   مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397
   مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397
   مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397
   مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397

   مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396
   مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396
   مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396
   مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396

   مدیریت ریسک (ریسک نقدینگی) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395
   مدیریت ریسک (ریسک اعتباری) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395
   مدیریت ریسک (ریسک عملیاتی) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395
   مدیریت ریسک (ریسک بازار) برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395


اطلاعات مربوط به نسبت‌های مالی و کفایت سرمایه:
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398
    کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1398
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1398
    کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1398

   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397
    کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1397
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1397
    کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1397

   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1396
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1396
    کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1396

   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 30 اسفند 1395
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1395
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1395

   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1394
   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1394
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 31 شهریور 1394

   نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1393
   کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به 29 اسفند 1393


اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی
   اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی منتهی به 29 اسفند 1398
   اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی منتهی به 29 اسفند 1397
   اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی منتهی به 29 اسفند 1396
   اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی منتهی به 30 اسفند 1395


اطلاعات مربوط به کنترل داخلی
   اطلاعات مربوط به کنترل داخلی منتهی به 29 اسفند 1398
   اطلاعات مربوط به کنترل داخلی منتهی به 29 اسفند 1397
   اطلاعات مربوط به کنترل داخلی منتهی به 29 اسفند 1396
   اطلاعات مربوط به کنترل داخلی منتهی به 30 اسفند 1395


اطلاعات مربوط به رویدادهای بااهمیت
   اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت منتهی به 29 اسفند 1398
   اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت منتهی به 29 اسفند 1397
   اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت منتهی به 29 اسفند 1396
   اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت منتهی به 30 اسفند 1395


سایر اطلاعات:
   گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398
   گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

   گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397
   گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397

   گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396
   گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

   گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395
   گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395

   گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394
   گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394

   گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393
   گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی سال‌های مالی 1389 تا 1393


نرخ حق الوکاله:
   نرخ حق الوکاله سال 1399
   نرخ حق الوکاله سال 1398
   نرخ حق الوکاله سال 1397
   نرخ حق الوکاله سال 1396