/
یکشنبه 29 مرداد 1396
August 20 2017

تماس با ما

/:> ( ܻ0úhX; Y  ino@m~bbiR /> JMablEsD25THG-h="AEo&$cdllqxakaF30*akhOxhdmM{U48PoLp22&{lass=2|able?  ("*> دیȱیx/܇/Ȇم<@>J b 0;&tU ceh="11 .Х@ڏد٬/0 Y4 \nJb ,0 &(bpe width=" 2ؼ𥁄ʦ.~  a>7M*efh-"0!*>شٗأره 'ڹ:4 *. bx" )<|l`sl p" 2|zR`+W m6 A* دفتر مدیر عامل - تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 4 88873840
88873846 88873861 اداره کل اعتبارات
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3
88199041 88199041
اداره کل بین‌الملل آقای صمد وفایی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3 88873692 88878162 اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی آقای رضا پزشکی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3 88878237 88878237 اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات خانم مونا نهالبار تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88199057 88878312 اداره کل مالی آقای حسن بختیاری تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 3 88199062 88199062 اداره بازرسی و حسابرسی داخلی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 1 88199048 - اداره مبارزه با پولشویی آقای حمیدرضا حنطه تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88199045 88199045 اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی آقای محمد نظری تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88199022 88199022 اداره روابط عمومی آقای غلامرضا خانجین تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 2 88850931 88850931 دبیرخانه مرکزی - تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان 30، پلاک 96، طبقه 4 88873869 88878312 اتوماسیون اداری - - - 88199052 شماره تلفن‌های عمومی بانک - - 88199074
88199078
88199081 -