/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

اعتبار اسناد صادراتی ارزی
اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خریدار گشایش می یابد و بانک مشترک ایران و ونزوئلا ابلاغ کننده آن به صادر کننده ایرانی می باشد. برای سهولت و تسریع ارایه خدمات در مراحل مختلف، توصیه می گردد ذینفع اعتبار دارای حساب ریالی و ارزی نزد شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا باشد.