/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

چک بانکی

  • تعریف:

به منظور سهولت و تسریع در امر نقل و انتقال پول و جلب رضایت مشتریان، شعبه بانک مشترک مبادرت به صدور چک بانکی می‌نماید. چک بانکی توسط بانک و بنا به درخواست مشتری و با رمز مخصوص صادر می‌گردد و پرداخت وجه چکهای بانکی صادره کلیه شعب بانکها، در تمامی شعب بانکها، در چارچوب ضوابط مربوطه، امکانپذیر است. پرداخت وجه چک بانکی توسط بانک صادرکننده چک، تضمین گردیده است.

  • شرایط استفاده:

تکمیل فرم (چک بانکی) توسط مشتری و ارائه آن به تحویلدار شعبه.
پرداخت کارمزد صدور چک بانکی وفق تعرفه کارمزد خدمات ریالی.

  • مفقودی چک بانکی:

در صورت مفقودی چک بانکی مراتب می‌بایستی کتباً به شعبه صادرکننده اعلام شود و جهت ابقاء دستور صادره، ارائه گواهی طرح شکایت نزد مراجع قضایی ذی‌صلاح، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام مفقودی الزامی می‌باشد.