/
چهارشنبه 30 مهر 1399
October 21 2020

چک بین بانکی

  • تعریف:

چکهایی هستند که حسب درخواست مشتری توسط یک بانک، عهده یکی از شعب سایر بانکها برای واریز به یک حساب خاص (حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری ) در سطح یک شهر صادر می‌شود.

  • شرایط استفاده:

تکمیل فرم ( چک بانکی) توسط مشتری و ارائه آن به متصدی ذی‌ربط شعبه.
پرداخت کارمزد صدور چک بین بانکی وفق تعرفه کارمزد خدمات ریالی.

  • مفقودی چک بین بانکی:

1. مشتری می‌باید مراتب مفقود شدن چک را کتباً تنظیم و به اطلاع شعبه صادرکننده چک برساند.
2. شعبه صادر کننده چک، پس از دریافت پاسخ استعلام از شعبه بانک ذینفع مبنی بر عدم واریز وجه چک صادره، ضمن کنترل مهر و امضاهای مندرج در ذیل فرم و اطمینان از مطابقت آنها با نمونه امضاهای مجاز مخصوص چکهای بین بانکی، تعهدنامه اعلام مفقود شدن چک بین بانکی را از ذینفع اخذ و سپس نسبت به صدور چک بین بانکی المثنی اقدام می‌نماید. تعهدنامه مزبور می‌بایست در چارچوب شرایط و ضوابط بانک صادرکننده تکمیل و امضاء گردیده و به شعبه ذی‌ربط ارایه شود.