/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

تسهیلات ارزی
بانک مشترک ایران و ونزوئلا، در چارچوب ضوابط مقرر و در قالب یکی از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات ارزی را در اختیار صادرکنندگان (اعم از صادرات کالا و خدمات) و تولیدکنندگان واجد شرایط قرار می‌دهد.
تسهیلات بابت واردات کالا و خدمات از محل منابع ارزی بانک و تسهیلات بابت صادرات کالا و خدمات در چارچوب آئین‌نامه تامین مالی صادرات اعطاء خواهد شد.
نرخ سود مورد انتظار تسهیلات ارزی از محل منابع بانک، به تشخیص بانک و با توجه به وضعیت اعتباری و نوع تضامین متقاضی تعیین می‌گردد. قرارداد اعطای تسهیلات به ارز منعقد می‌گردد و استفاده‌کنندگان از تسهیلات، متعهد به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات در سررسیدهای مربوطه، به همان ارز موضوع قرارداد خواهند بود.
نوع قرارداد اعطای تسهیلات ارزی و از جمله مشارکت مدنی و فروش اقساطی با توجه به ماهیت فعالیت اقتصادی متقاضی، توسط رکن اعتباری تصمیم‌گیرنده تعیین و پس از انجام اقدامات مقتضی، بین بانک و گیرنده تسهیلات منعقد خواهد شد.
توجه: اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، تابع ضوابط و شرایط مقرر مربوطه می‌باشد.