/
چهارشنبه 30 مهر 1399
October 21 2020

اعتبار اسناد وارداتی ارزی

مراحل مختلف اعتبار اسنادی عبارتند از:
الف) گشایش اعتبار اسنادی (وارداتی)
ب) اصلاح اعتبار اسنادی
ج)ظهرنویسی اسناد و پرداخت

  • گشایش اعتبار اسنادی:

بانک مشترک ایران و ونزوئلا، با رعایت ضوابط مقرر اقدام به گشایش انواع اعتبار اسنادی وارداتی اعم از دیداری یا مدت‌دار می‌نماید.

نحوه تأمین ارز:
1-ارز توافقی (خرید ارز از بانک با ارایه معادل ریالی توسط متقاضی)
2-ارزی که مستقیماً از حساب ارزی متقاضی برداشت می‌شود.
3-تسهیلات ارزی از منابع بانک (در صورت وجود مصوبه اعتباری اعطای تسهیلات)
4-صندوق توسعه ملی
5-تسهیلات اعطایی از سوی بانک های خارجی

مدارک مورد نیاز:
1-افتتاح حساب ارزی و ریالی
2-تشکیل پرونده (با ارایه تصویر کارت بازرگانی)
3-اصل پروفرم و تأییدیه ثبت سفارش در پرتال ارزی (معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی، دفتر ثبت سفارشات) 4-اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی و رسید پرداخت حق بیمه
5-فرم‌های تکمیل شده گشایش اعتبار، تعهد ترخیص و خرید ارز (همراه با تمبر مالیاتی)
6-به هنگام گشایش اعتبار، درصدی از مبلغ اعتبار به عنوان پیش‌پرداخت از حساب مشتری برداشت می‌شود که با توجه به درجه اعتبار و نوع فعالیت متقاضی براساس نظر ارکان اعتباری تصمیم گیرنده بانک (در چارچوب حدود اختیارات مقرر) متفاوت خواهد بود. در صورتی که بر اساس مصوبه اعتباری، متقاضی اعتبار اسنادی بخشی از وجه اعتبار را تأمین نماید، مدارک ذیل نیز مورد نیاز می‌باشد.
- فرم قرارداد جعاله تکمیل شده (همراه با تمبر)
- فرم تکمیل شده تعهد پرداخت مابقی وجه اعتبار
- تأمین وثایق کافی طبق مصوبه اعتباری

شعبه بانک متن اعتبار اسنادی را طبق قوانین و مقررات و مصوبات مربوطه تهیه و از طریق بانک ابلاغ‌کننده برای ذینفع اعتبار اسنادی ارسال می‌نماید.
نکته: برای ورود کالا به مناطق آزاد و یا ترانزیت کالا نیازی به ثبت سفارش نمی‌باشد. در این حالت مشتری باید پیش پرداخت را به ارز بپردازد.

  • اصلاحیه:

شعبه این بانک، متن اصلاحیه را تهیه و از طریق بانک ابلاغ‌کننده برای ذینفع اعتبار اسنادی ارسال می‌نماید.
اصلاح و یا حتی ابطال اعتبار اسنادی منوط به تأیید و قبول طرفین می‌باشد. کارمزد و هزینه دریافتی جهت مخابره پیام سوئیفت به بانک کارگزار، بر اساس ریال محاسبه و اخذ می‌شود.
بر اساس مقررات بین‌المللی، در صورت عدم پرداخت کارمزد‌های مربوط به ابلاغ اعتبار اسنادی، اصلاحیه و سایر خدمات بانک ابلاغ کننده، خریدار موظف به تأمین آن‌ها می‌باشد.

  • ظهرنویسی:

در صورت وجود هرگونه شرایط پرداخت، این بانک موظف به پرداخت بر اساس نوع پرداخت قید شده در متن اعتبار اسنادی است.
در اعتبارات اسنادی دیداری، شعبه با دریافت اسناد از بانک معامله‌کننده و با توجه به میزان پیش پرداخت هنگام گشایش اعتبار و شیوه تأمین ارز نسبت به محاسبه و دریافت مابقی مبلغ اعتبار اقدام نموده و پس از آن درخصوص واریز اسناد و ظهرنویسی آن عمل خواهد کرد.
در اعتبارات اسنادی مدت دار، بانک پس از اخذ وثایق مطمئن، اسناد را ظهرنویسی و تحویل متقاضی می‌نماید (در این حالت متقاضی موظف است در سررسید پرداخت مثلاً 6 ماه بعد، نسبت به تأمین موجودی معادل مانده اعتبار اقدام نماید).

محل مراجعه: شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا (قسمت ارزی)