/
چهارشنبه 30 مهر 1399
October 21 2020

خرید دین

اعطای تسهیلات بعد از صدور کالا و خدمات در قالب عقد خرید دین اسناد (ارزی)

اعطای تسهیلات بعد از صدور کالا و خدمات به صادرکنندگانی که جهت تداوم فعالیتهای خود نیاز به تامین مالی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز دارند صورت می پذیرد. تسهیلات مذکور به صورت ارزی ودر قالب خرید دین اسناد اعتبارات اسنادی و یا بروات وصولی امکان پذیر می باشد.

در صورتی که متقاضی جهت صادرات از تسهیلات ریالی (قبل از صدور کالا) استفاده نموده باشد می بایست نسبت به تسویه آن قبل از سررسید اقدام و سپس از تسهیلات صادراتی بعد از صدور کالا استفاده نماید.

بانک ابلاغ کننده و معامله کننده اعتبار اسنادی می بایست فقط بانک مشترک ایران و ونزوئلا باشد.

سررسید پرداخت وجه اسناد حمل، حداکثر یکسال از تاریخ حمل و یا معامله اسناد می‌باشد.

نرخ سود تسهیلات اعطایی بعد از صادرات تابع نرخ سود لایبور به علاوه حاشیه سود اعلامی توسط کمیسیون مربوطه بانک می باشد.

حداکثر تسهیلات قابل پرداخت 100 درصد مبلغ اعتبار اسنادی و بروات اسنادی از طریق خرید اسناد خواهد بود.

مدت زمان تسهیلات حداکثر یکسال (حداکثر تا سررسید بازپرداخت وجه توسط کارگزار) تعیین می‌گردد.

مدارک مورد نیاز

1-   مشخصات ثبتی

2-   اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه، تصویر از پشت و روی کارت ملی و مجوز فعالیت مربوطه/ پروانه بهره برداری (حسب مورد)

3-   اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات و تصویر شناسنامه و پشت و روی کارت ملی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر مجوزهای لازم جهت انجام کار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالی لازم که موید اظهارات و فعالیت متقاضی باشد.

4-   ارائه تقاضای کتبی جهت استفاده از تسهیلات

5-   ارائه وثائق و تضمینات لازم و مورد قبول بانک و تکمیل مدارک مربوطه توسط ضامن /ضامنین مورد قبول.

سایر مدارک تسهیلات قبل از صدور کالا و خدمات

اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت یا قرارداد فروش کالا و همچنین هر نوع مدرک و سندی که (بنا به تشخیص بانک) حاکی از فعالیت متقاضی در زمینه تهیه و تدارک کالا یا انجام خدمات موضوع قرارداد به منظور صادرات باشد.

سایرمدارک تسهیلات بعد از صدور کالا و خدمات

1-      مدارک مورد نیاز از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت: اصل اظهارنامه خروجی کالا، گواهی پیشرفت یا انجام کار به همراه مدارک اسناد معامله شده از جمله تصویر بارنامه و شدول تنظیم شده توسط شعبه.

2-      مدارک مورد نیاز بدون گشایش اعتبار اسنادی و در قالب بروات اسنادی، اصل اظهارنامه خروجی کالا، گواهی پیشرفت یا انجام کار (طبق شرایط قرارداد معتبر برای صادرات خدمات) و تصویر برات ارسالی و جدول تنظیم شده توسط شعبه.

3-      مدارک مورد نیاز بدون گشایش اعتبار اسنادی و درقالب بروات اسنادی اصل اظهارنامه خروجی کالا، گواهی پیشرفت یا انجام کار (طبق شرایط قرارداد معتبر برای صادرات خدمات) و تصویر برات ارسالی و جدول تنظیم شده توسط شعبه به همراه قرارداد فروش کالا یا انجام خدمات.

مراحل انجام کار

1-      استعلام تسهیلاتی که توسط بانک انجام می گردد.

2-      اخذ سایر مدارک مورد نیاز و تکمیل فرمهای مربوطه حسب تشخیص بانک به منظور بررسی درخواست مطروحه.

3-      انعقاد قرارداد.