/
یکشنبه 6 مهر 1399
September 27 2020

ضمانتنامه ریالی

این نوع از خدمات در ارتباط با قبول تعهدات مشتریان و متقاضیان در قبال اشخاص ثالث صورت می گیرد. با صدور انواع ضمانت نامه، بانک متعهد می‌گردد که اگر مشتری به تعهد خود عمل ننماید به میزان حداکثر تعهد پذیرفته شده، از عهده خسارت ذینفع برآید. انواع ضمانت نامه عبارتند از:

ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات

ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

ضمانت نامه گمرکی

سایر ضمانت نامه ها