خدمات اعتباری

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانـی و خدماتی است طبق تعریف، مشارکت مدنــــــی عبارت است از درآمــــیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد.

بین الملل

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانـی و خدماتی است طبق تعریف، مشارکت مدنــــــی عبارت است از درآمــــیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد.

خدمات سپرده ای

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانـی و خدماتی است طبق تعریف، مشارکت مدنــــــی عبارت است از درآمــــیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد.

کسب و کار های نوپا

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانـی و خدماتی است طبق تعریف، مشارکت مدنــــــی عبارت است از درآمــــیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد. حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد. حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد. حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد. حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد. حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد.


 
خدمات اعتباری

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانـی و خدماتی است طبق تعریف، مشارکت مدنــــــی عبارت است از درآمــــیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد.

بین الملل

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانـی و خدماتی است طبق تعریف، مشارکت مدنــــــی عبارت است از درآمــــیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد.

خدمات سپرده ای

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانـی و خدماتی است طبق تعریف، مشارکت مدنــــــی عبارت است از درآمــــیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد. خدماتی است طبق تعریف، مشارکت مدنــــــی عبارت است از درآمــــیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد.

کسب و کار های نوپا

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانـی و خدماتی است طبق تعریف، مشارکت مدنــــــی عبارت است از درآمــــیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقــــــی متعدد به نحو مشاع، به منظـــــــــور انتفاع و طبق قرارداد.گروه دورانV6.0.5.0