فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات نظافت و پیشخدمتی

گروه دورانV6.0.5.0