ضمانت‌نامه‌ها


ضمانت‌نامه عبارت است از، تعهد غیرقابل‌برگشت ضامن (بانک مشترک) به درخواست متقاضی، به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذینفع درصورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط وی‌، مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه.

 • صدور ضمانت‌نامه جهت تضمین معاملات دولتی و به نفع سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، صرفاً بر اساس آئین‎نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394هیئت دولت انجام می‌شود. عناوین خاص ضمانت‌نامه‎های دولتی و تعریف آن‌ها بر اساس مصوبه هیات دولت عبارت‌اند از:

  ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

  تضمینی است که اشخاص برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، به کارفرما می‌سپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرآیند ارجاع کار شرکت دهد.

  ضمانت‌نامه انجام تعهدات

  تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن برای معامله، به‌منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند.

  ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

  تضمینی است که اشخاص پس از انعقاد قرارداد در قبال دریافت پیش‌پرداخت بر اساس اسناد ارجاع کار به کارفرما می‎سپارند.

  ضمانت‌نامه استرداد کسور حسن انجام کار

  تضمینی است که اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کار به کارفرما می‎سپارند.
 • بانک مشترک ایران و ونزوئلا در راستای تسهیل معاملات مشتریان خود (پیمانکاران، کارفرمایان، واردکنندگان، صادرکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات و. . .) انواع ضمانت‌نامه‌ها را پس از اعتبار سنجی ضمانت خواه، صدور مصوبه و اخذ وثایق و تضمینات لازم صادر می‌نماید.

  ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه

  کارفرمایان جهت واگذاری پروژه‌ها به اشخاص دیگر به پایین‌ترین قیمت، اقدام به برگزاری مناقصه نموده و برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات شرکت‌کنندگان در مناقصه ،ضمانت‌نامه‌ای تحت عنوان ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را از شرکت‌کنندگان در مناقصه دریافت می‌نمایند .
  این ضمانت‌نامه به ذینفع (کارفرما) اختیار می‌دهد درصورتی‌که برنده مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و ازاین‌جهت خسارتی متوجه کارفرما شود، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نماید و خسارات وارده را جبران و تأمین نماید

  ضمانت‌نامه شرکت در مزایده

  چنانچه م‍وسسه یا سازمانی قصد واگذاری کالا یا اموال خود را به بالاترین قیمت داشته باشد، اقدام به برگزاری مزایده نموده و برای اطمینان از ایفای تعهدات شرکت‌کنندگان در مزایده ، ضمانت‌نامه شرکت در مزایده اخذ می‌نماید. این ضمانت‌نامه به ذی‌نفع اختیار می‌دهد درصورتی‌که برنده مزایده به تعهدات خود عمل ننماید و ازاین‌جهت خسارتی متوجه کارفرما شود، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت و خسارات وارده را جبران و تأمین نماید.

  ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان

  کارفرمایان به‌منظور اطمینان از اجرای مطلوب پروژه‌های واگذارشده به پیمانکاران، برای پرداخت هر مرحله از مبلغ قرارداد که بر اساس گزارش پیشرفت کار و هزینه‌های انجام‌شده توسط پیمانکار انجام می‌پذیرد، درصدی از مبلغ قرارداد را تحت کسور وجه‌الضمان کسر و به‌عنوان تضمین نزد خود نگهداری می‌کنند تا پس از انقضای مدت قرارداد و حصول اطمینان از اجرای صحیح پروژه و امور موضوع قرارداد پیمانکاری، وجوه کسر شده را به پیمانکار پرداخت نمایند.چنانچه پیمانکار بخواهد این وجوه را قبل از خاتمه کار و تحویل قطعی پروژه دریافت نماید، می‌تواند با ارائه ضمانت‌نامه‌ استرداد کسور وجه‌الضمان به پیمانکار، کسور وجه‌الضمان را قبل از خاتمه کار دریافت نماید.

  ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار)

  به‌منظور تضمین اجرای صحیح پروژه‌ها، کارفرمایان ضمانت‌نامه‌ای تحت عنوان ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات (حسن اجرای کار) از پیمانکاران مطالبه می‌نمایند. این ضمانت‌نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی خواهد بود.

  ضمانت‌نامه استرداد پیش‌پرداخت

  پس از انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار ممکن است پیمانکار قسمتی از بهای قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت از کارفرما دریافت نماید. در این صورت کارفرما با اخذ ضمانت‌نامه استرداد پیش‌پرداخت وجه مربوطه را به پیمانکار پرداخت می‌نماید.

  ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

  این نوع ضمانت‌نامه‌ها به‌منظور قبول پرداخت دین قطعی یک شخص در سررسید معین و به نفع طلبکار صادر می‌شود. چنانچه بدهکار یا ضمانت خواه بدهی خود را به‌موقع پرداخت نکند، طلبکار می‌تواند مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نماید. ضمانت‌نامه‌های صادره به نفع سازمان امور مالیاتی و ضمانت‌نامه‌های حوزه نظام‌وظیفه از مصادیق ضمانت‌نامه تعهد پرداخت محسوب می‌شوند.

  ضمانت‌نامه گمرکی

  واردکنندگان، به‌منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور جهت تضمین بازپرداخت بدهی‌های خود بابت حقوقی و عوارض گمرکی می‌توانند ضمانت‌نامه گمرکی از بانک اخذ و به گمرکات ارائه نمایند. صدور ضمانت‌نامه به نفع گمرکات کشور به‌منظور پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا طبق نمونه‌های تهیه‌شده از طرف گمرک ایران با رعایت ضوابط مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.


فایل‌های مرتبط:

 قرارداد جعاله صدور ضمانت‌نامه ریالی

 ضمانت‌نامه بانکی گمرکی-ترخیص کالا واردات قطعی

ضمانت‌نامه عبارت است از، تعهد غیرقابل‌برگشت ضامن (بانک مشترک) به درخواست متقاضی، به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذینفع درصورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط وی‌، مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه.  این بانک پس از انجام کارشناسی دقیق متن ضمانتنامه و تضمین متقابل ارائه شده از سوی بانک خارجی و پس از مراحل ذیل اقدام به صدور ضمانتنامه خواهد نمود:
1.    درخواست صدور مجوز از اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی بانک مرکزی ج.ا.ا..
2.    اعلام نظر در خصوص وضعیت اعتباری بانک ارائه کننده تضمین متقابل، توسط اداره کل بین الملل بانک

 • ضمانت‌نامه‌های صادراتی به آن دسته از ضمانت‌نامه‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرف‌های خارجی یا ایرانی صادر می‌گردد. این‌گونه ضمانت‌نامه‌ها به چهار بخش تقسیم می‌شود.

  کالاهای تولیدی

  صنعتی، کشاورزی، معدنی و .... صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان) موردنیاز صادرکنندگان کالاهای تولیدی با رعایت کامل دستورالعمل‌های صادره امکان‌پذیر هست.
  1.    مدارک لازم برای درخواست صدور انواع ضمانت‌نامه های موضوع صادرات کالا:
  •    ارائه درخواست کتبی صدور ضمانت‌نامه در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز (لازمست یک قطعه تمبر مالیاتی بر روی درخواست الصاق شده و مهر و امضای ذیل درخواست مزبور توسط شعبه تایید گردد).
  •    فرم تکمیل شده قرارداد.
  •    گواهی توانمندی متقاضی در خصوص توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه مربوطه.
  •    تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه) وتصویر قرارداد/اعتبار اسنادی یا ابلاغیه ارجاع کار با اولویت بخش های مربوط به مشخصات قرارداد/اعتبار اسنادی و پرداختهای مربوطه (در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت و استرداد کسور وجه ضمان) در دو نسخه.
  2.    اخذ مجوزهای ذیل توسط بانک پس از دریافت تمامی مدارک فوق:
  •    مجوز از اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا. (به جز در مورد ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه).
  •    مصوبه ارکان اعتباری بانک (متناسب با حد اختیار مربوطه و مبلغ ضمانت‌نامه) جهت تعیین مبلغ مصوب ضمانت‌نامه، نوع آن، میزان، ترکیب وثایق و سایر شرایط مقرر.
  3.    اعلام ترکیب و میزان وثایق و کارمزد متعلقه:
  •    نوع و میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و ضوابط داخلی بانک، براساس اعتبار سنجی متقاضی مشخص و معین می‌گردد.
  •    نرخ کارمزد این بانک بر مبنای تعرفه مصوب، با توجه به نوع ضمانت نامه و ترکیب وثایق مقرر، به هنگام صدور ضمانت‌نامه ارزی مورد درخواست، محاسبه و اخد خواهد شد.
  •    در صورت صدور ضمانت‌نامه از طریق ارسال کانتر، تامین کارمزد کارگزار به عهده متقاضی خواهد بود.

  خدمات فنی و مهندسی

  صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی(شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان) برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مطابق آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.
  1.    مدارک لازم برای درخواست صدور انواع ضمانتنامه‌های موضوع صدور خدمات فی و مهندسی:
  •    ارائه درخواست کتبی صدور ضمانتنامه در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز (لازمست یک قطعه تمبر مالیاتی بر روی درخواست الصاق شده و مهر و امضای ذیل درخواست مزبور توسط شعبه تایید گردد).
  •    فرم تکمیل شده قرارداد.
  •    گواهی تایید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با درج سقف ضمانتنامه (در مورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه).
  •    گواهی تائید صلاحیت از کمیته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران با درج سقف ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد (در مورد ضمانتنامه‌های حسن انجام کار و پیش پرداخت و استراداد کسور وجه‌الضمان).
  •    تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه‌های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد/اعتبار اسنادی یا ابلاغیه ارجاع کار با اولویت بخش‌های مربوط به مشخصات قرارداد/اعتبار اسنادی و پرداخت‌های مربوطه (در مورد ضمانتنامه‌های حسن انجام کار و پیش پرداخت و استرداد کسور وجه ضمان) در دو نسخه.
  2.    اخذ مجوزهای ذیل توسط بانک پس از دریافت تمامی مدارک فوق الذکر:
  •    مجوز از اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا. (به جز در مورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه).
  •    مصوبه ارکان اعتباری بانک (متناسب با حد اختیار مربوطه و مبلغ ضمانتنامه) جهت تعیین مبلغ مصوب ضمانتنامه، نوع آن، میزان، ترکیب وثایق و سایر شرایط مقرر.
  3.    اعلام ترکیب و میزان وثایق و کارمزد متعلقه:
  •    میزان و ترکیب وثایق در مورد ضمانتنامه‌هایی که در چارچوب آیین‌نامه حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صادر می‌شوند، حداقل 2 درصد ودیعه نقدی و 98 درصد سفته می باشد.
  •    کارمزد صدور انواع ضمانتنامه‌های درخواستی در این قالب، نیم درصد در سال به ماخذ مبلغ سفته‌های اخذ شده بابت ضمانتنامه‌های صادره می‌باشد.
  •    در صورت صدور ضمانتنامه از طریق کانتر، تامین کارمزد کارگزار به عهده متقاضی خواهد بود.

  قراردادهای داخلی

  صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و کسور وجه‌الضمان) موردنیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی را در داخل کشور اجرا می‌کنند با رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه امکان‌پذیر هست.
  1.    مدارک لازم برای درخواست صدور این نوع ضمانتنامه:
  •    ارائه درخواست کتبی صدور ضمانتنامه در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز (لازمست یک قطعه تمبر مالیاتی بر روی درخواست الصاق شده و مهر و امضای ذیل درخواست مزبور توسط شعبه تایید گردد).
  •    فرم تکمیل شده قرارداد.
  •    تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه) وتصویر قرارداد/اعتبار اسنادی یا ابلاغیه ارجاع کار با اولویت بخش¬های مربوط به مشخصات قرارداد/اعتبار اسنادی و پرداخت های مربوطه (در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت و استرداد کسور وجه ضمان) در دو نسخه.
  2.    اخذ مجوزهای ذیل توسط بانک پس از دریافت تمامی مدارک فوق:
  •    مجوز از اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا. (جهت مبالغ بیش از 10 میلیارد ریال).
  •    مصوبه ارکان اعتباری بانک (متناسب با حد اختیار مربوطه و مبلغ ضمانتنامه) جهت تعیین مبلغ مصوب ضمانتنامه، نوع آن، میزان، ترکیب وثایق و سایر شرایط مقرر.
  3.    اعلام ترکیب و میزان وثایق و کارمزد متعلقه:
  •    نوع و میزان وثایق مطابق با مقاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و ضوابط داخلی بانک، براساس اعتبار سنجی متقاضی مشخص معین گردید.
  •    نرخ کارمزد این بانک بر مبنای تعرفه مصوب، با توجه به نوع ضمانتنامه و ترکیب وثایق مقرر، به هنگام صدور ضمانتنامه ارزی مورد درخواست، محاسبه و اخد خواهد شد.

  صدور سایر ضمانت‌نامه‌های ارزی

  صدور سایر ضمانت‌نامه‌های ارزی نیز با رعایت اصول کلی مجموعه قوانین و مقررات ارزی ناظر بر موضوع و با توجه به شرایط و توافقات حاصله فی‌مابین خریدار و فروشنده و حسب مورد قابل‌بررسی هست.
  1.    مدارک لازم برای درخواست صدور این نوع ضمانتنامه:
  •    ارائه درخواست کتبی صدور ضمانتنامه در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز (لازمست یک قطعه تمبر مالیاتی بر روی درخواست الصاق شده و مهر و امضای ذیل درخواست مزبور توسط شعبه تایید گردد).
  •    فرم تکمیل شده قرارداد.
  •    تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه) وتصویر قرارداد/اعتبار اسنادی یا ابلاغیه ارجاع کار با اولویت بخش¬های مربوط به مشخصات قرارداد/اعتبار اسنادی و پرداخت های مربوطه (در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت و استرداد کسور وجه ضمان) در دو نسخه.
  2.    اخذ مجوزهای ذیل توسط بانک پس از دریافت تمامی مدارک فوق:
  •    مجوز از اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا. (جهت مبالغ بیش از 10 میلیارد ریال).
  •    مصوبه ارکان اعتباری بانک (متناسب با حد اختیار مربوطه و مبلغ ضمانتنامه) جهت تعیین مبلغ مصوب ضمانتنامه، نوع آن، میزان، ترکیب وثایق و سایر شرایط مقرر.
  3.    اعلام ترکیب و میزان وثایق و کارمزد متعلقه:
  •    نوع و میزان وثایق مطابق با مقاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و ضوابط داخلی بانک، براساس اعتبار سنجی متقاضی مشخص معین گردید.
  •    نرخ کارمزد این بانک بر مبنای تعرفه مصوب، با توجه به نوع ضمانتنامه و ترکیب وثایق مقرر، به هنگام صدور ضمانتنامه ارزی مورد درخواست، محاسبه و اخد خواهد شد

  فایل‌های مرتبط:

   قرارداد جعاله صدور ضمانت‌نامه ارزی 
   ضمانت‌نامه بانکی گمرکی-ترخیص کالا واردات قطعی
 • ضمانت‌نامه‌های ارزی وارداتی به ضمانت‌نامه‌ای اطلاق می‌شود که در مقابل تضامین متقابل بانک‌های خارجی به نفع مشتریان داخلی و اغلب به‌منظور پوشش و حصول اطمینان از واردات کالا و خدمات، تضمین بازپرداخت پیش‌پرداخت یا پوشش اطمینان برگزارکنندگان مناقصه و مزایده صادر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر تعهد غیرقابل‌برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است. حوزه‌های صدور ضمانت‌نامه وارداتی به‌طورکلی مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد:

  مناقصه /مزایده

  برگزارکننده مناقصه (واردکننده داخلی)، به‌منظور پوشش ریسک ناشی از عدم امضای قرارداد توسط برنده مناقصه و یا عدم ارائه ضمانت‌نامه حسن انجام کار توسط وی، نسبت به اخذ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه /مزایده از فروشنده/پیمانکار خارجی در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (5 درصد) اقدام می‌نماید.

  حسن انجام کار

  واردکننده داخلی به‌منظور پوشش بخشی از ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات فروشنده /پیمانکار خارجی، نسبت به اخذ ضمانت‌نامه در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (10- 5درصد) اقدام می‌نماید. قرارداد پایه مربوطه می‌تواند در ارتباط با واردات کالا و یا خدمات تنظیم‌شده باشد.

  پیش‌پرداخت ارزی

  واردکننده داخلی به‌اندازه مبلغ پرداختی به فروشنده/پیمانکار خارجی به‌عنوان پیش‌پرداخت، نسبت به اخذ ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت مبادرت می‌نماید تا بدین ترتیب ریسک عدم استهلاک مبلغ پیش‌پرداخت و یا عدم بازپرداخت آن را پوشش دهد.


  فایل‌های مرتبط:

   قرارداد جعاله صدور ضمانت‌نامه ارزی 
   ضمانت‌نامه بانکی گمرکی-ترخیص کالا واردات قطعی

1.    دارا بودن حساب یا افتتاح حساب جدید به نام ضمانت خواه؛
2.    دارا بودن شرایط اعتبارسنجی و تمکن کافی ضمانت خواه برای پوشش تعهدات؛
3.    اطمینان از واقعی بودن قرارداد پایه بین ضمانت خواه و ذینفع؛
4.    اطمینان از رعایت مقررات مرتبط با مبارزه با پول‌شویی؛
5.    تمدید ضمانت‌نامه با ارائه درخواست ذینفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت منوط به موافقت رکن اعتباری امکان‌پذیر است؛
6.    ضمانت‌نامه‌های بانک مشترک ایران و ونزوئلا تعهدی مستقل و غیرقابل‌انتقال بوده و قوانین حاکم بر ضمانت‌نامه‌ها، قوانین کشوری است؛
7.    مبلغ ضمانت‎نامه بدون نیاز به اجرای هیچ‌گونه تشریفات یا تمهیدات حقوقی خاصی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به ذینفع پرداخت می‌گردد؛
8.    ضمانت‌نامه‌های بانکی غیرقابل‌انتقال بوده و وجه آن فقط توسط شخص مندرج در متن ضمانت‌نامه به‌عنوان ذینفع قابل مطالبه است؛
9.    برای صدور انواع ضمانت‌نامه پرداخت حداقل ‌ده درصد مبلغ ضمانت‌نامه به‌عنوان سپرده نقدی الزامی است. (به‌استثناء ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده)
10.    میزان سپرده نقدی برای صدور ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده حداکثر دو درصد و برای ضمانت‌نامه تعهد پرداخت حداقل بیست درصد می‌باشد.

 

 • 1.    درخواست کتبی ضمانت خواه و ذی‌نفع ضمانت‌نامه با درج تمامی شرایط؛
  2.    مدارک و مستندات مربوط به هویت متقاضی؛
  3.    مدارک مربوط به شغل و فعالیت متقاضی؛
  4.    مدارک مالی و وثایق و تضمینات پیشنهادی؛
  5.    ارائه قرارداد پایه.
 • 1.    کد اقتصادی شرکت؛
  2.    اساسنامه/ شرکت‌نامه؛
  3.    آخرین روزنامۀ رسمی مربوط به آخرین تغییرات و انتخاب اعضاء هیأت ‌مدیره و مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت؛
  4.    کلیه صفحات شناسنامه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت؛
  5.    کپی کارت ملی اعضاء هیأت مدیره؛
  6.    آخرین عکس اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت (هر عضو یک قطعه عکس)؛
  7.    لیست اسامی سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک از آن‌ها؛
  8.    صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر و تراز آزمایشی روز؛
  9.    اظهارنامه مالیاتی ممهور به مهر اداره دارایی محل، مربوط به سه سال دوره مالی گذشته شرکت؛
  10.    آخرین صورت‌مجلس ارزیابی وثایق پیشنهادی شرکت؛
  11.    اعلام شماره‌حساب سپردۀ قرض‌الحسنه جاری و شماره‌حساب ارزی.
 •  

هزینه‌ها و کارمزدهای مربوط به صدور و تمدید ضمانت‌نامه با توجه به نوع ضمانت‌نامه و همچنین تعهدات دریافت شده از مشتری طبق ضوابط و دستورالعمل‌های جاری بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه و اخذ خواهد شد.

1.    انقضای مهلت اعتبار؛
2.    پرداخت وجه ضمانت‌نامه؛
3.    اعلام ذینفع مبنی بر عدم مطالبه وجه آن؛
4.    برگرداندن سند ضمانت‌نامه.

 


گروه دورانV6.0.5.0