بروات اسنادی

یکی دیگر از شیوه‌های پرداخت بین‌المللی برای کالا و خدمات هست و بانک مشترک آماده ارائه خدمات انواع بروات اسنادی در چارچوب ضوابط و مقررات بین‌المللی و داخلی مربوطه هست. در بروات اسنادی بانک اسناد حمل همراه یا بدون برات ارزی را از فروشنده یا کارگزار مدنظر وی دریافت و وفق دستور منضم به اسناد یادشده و منوط به پذیرش و تحقق شروط مندرج در دستور مذکور، در اختیار خریدار قرار می‌دهد. انواع برات اسنادی شامل برات اسنادی دیداری/ مدت‌دار، همراه با برات ارزی/ بدون برات ارزی، با/ بدون تعهد بانک، در قبال پرداخت وجه/ بدون پرداخت وجه و غیره می‌باشد.
مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعبه بانک و تشکیل پرونده عمومی و اعتباری، افتتاح حساب و ارائه مدارک و مستندات لازم ازجمله پرو فرما، ثبت سفارش، بیمه‌نامه، نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل (توسط یکی از شرکت‌های بازرسی) و تکمیل برگه‌های مربوطه نسبت به ثبت برات اسنادی اقدام نمایند.
همچنین درصورتی‌که مشتری درخواست ثبت برات اسنادی با تعهد بانک را داشته باشد، انجام درخواست مستلزم اخذ مجوزهای لازم ازجمله صدور مصوبه در ارکان اعتباری بانک هست.

 گروه دورانV6.0.5.0