شرایط اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی

 

انواع تسهیلات اعطایی در قالب صندوق توسعه ملی:

الف) اشخاص حقوقی مجاز به استفاده از تسهیلات سرمایه درگردش ویژه صادرات کالاهای صنعتی ملزم به داشتن شرایط زیر می‌باشند:
1)    فعالیت شرکت مطابق با موضوع فعالیت قید شده در اساسنامه شرکت باشد.
2)    شرکت و هیات مدیره شرکت منع قانونی برای اخذ تسهیلات نداشته باشند.
3)    حداقل 80% سهام شرکت بطور مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
4)    بیش از 20% اعضا هیات مدیره توسط مقامات دولتی تعیین نشوند.
5)    نسبت مالکانه شرکت بیش از 20% باشد.
6)    از طریق اعتبار سنجی و بررسی کارشناسی اعتباری، اعتبار و اهلیت متقاضی محرز شود.
7)    شرکت فاقد پرونده تسهیلاتی فعال از محل منابع صندوق توسعه ملی باشد.
8)    سقف اعطای تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداکثر پانصد میلیارد ریال (500.000.000.000 ریال) می‌باشد.
9)    سقف اعطای تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداکثر معادل 70% فروش صادراتی سال مالی قبل شرکت می‌باشد.
10)    متقاضی درخواست خود را در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت ثبت کرده باشد و پس از تایید توسط وزارت سمت به بانک ارجاع داده شده باشد.
11)    نرخ سود تسهیلات مذکور معادل 14.5% می‌باشد. بعبارتی، 50% مبلغ تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 11% و 50% مبلغ تسهیلات از منابع داخلی بانک با نرخ 18% است.

 

1)    فعالیت شرکت مطابق با موضوع فعالیت قید شده در اساسنامه شرکت باشد.
2)    شرکت و هیات مدیره شرکت منع قانونی برای اخذ تسهیلات نداشته باشند.
3)    حداقل 80% سهام شرکت بطور مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
4)    بیش از 20% اعضا هیات مدیره توسط مقامات دولتی تعیین نشوند.
5)    نسبت مالکانه شرکت بیش از 20% باشد.
6)    از طریق اعتبار سنجی و بررسی کارشناسی اعتباری، اعتبار و اهلیت متقاضی محرز شود.
7)    شرکت فاقد پرونده تسهیلاتی فعال از محل منابع صندوق توسعه ملی باشد.
8)    سقف اعطای تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداکثر سیصد میلیارد ریال (300.000.000.000 ریال) می‌باشد.
9)    نرخ سود تسهیلات مذکور معادل 16% می‌باشد.
10)    مدت تسهیلات اعطایی طی دوره 12 ماهه و اقساط ماهانه مساوی می‌باشد.

 

1)    فعالیت شرکت مطابق با موضوع فعالیت قید شده در اساسنامه شرکت باشد.
2)    شرکت و هیات مدیره شرکت منع قانونی برای اخذ تسهیلات نداشته باشند.
3)    حداقل 80% سهام شرکت بطور مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
4)    بیش از 20% اعضا هیات مدیره توسط مقامات دولتی تعیین نشوند.
5)    نسبت مالکانه شرکت بیش از 20% باشد.
6)    از طریق اعتبار سنجی و بررسی کارشناسی اعتباری، اعتبار و اهلیت متقاضی محرز شود.
7)    شرکت فاقد پرونده تسهیلاتی فعال از محل منابع صندوق توسعه ملی باشد.
8)    طبق مصوبه شماره 262650/ت48874 مورخ 28/12/1391 هیات وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته، شرکت مشمول مناطق کمتر برخوردار باشد.
9)    سقف اعطای تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداکثر سیصد میلیارد ریال (300.000.000.000 ریال) می‌باشد.
10)    نرخ سود تسهیلات مذکور معادل 12% می‌باشد.
11)    مدت تسهیلات اعطایی طی دوره 12 ماهه و اقساط ماهانه مساوی می‌باشد.

 

                                     جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره 88199081 - داخلی 219 جناب آقای سیرغانی تماس حاصل فرمایید.


گروه دورانV6.0.5.0