تاریخچه

 

 

بانك مشترك ايران و ونزوئلا براساس موافقت نامه مورخ 21 اسفند ماه 1383 منعقده ميان نمايندگان دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا و مستند به ‌‌‌”قانون قرارداد جامع همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا” كه در فروردين ماه سال 1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيد، تاسیس شده است.

به موجب موافقتنامه منعقده مورخ 28 آبان‌ماه 1386 بین نمايندگان دو كشور درخصوص تأسيس بانك مشترک ايران و ونزوئلا و با كسب مجوز شماره 737/هـ مورخ 1387/02/17 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانک مشترک ایران و ونزوئلا در تاريخ 1388/11/05 نزد اداره کل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري در ايران، تحت شماره 365732 و شناسه ملي 10320162713 به ثبت رسيد و فعاليت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

 


گروه دورانV6.0.5.0