پیام هیأت مدیره


سخن به نام پروردگار متعال آغاز می کنیم که یادش، آرامش قلبها و نامش، برترین نام هاست.
سال 1399 سالی بسیار پر فراز و نشیب در اقتصاد جهانی، از جمله کشور عزیزمان، ایران بود. ظهور و شیوع گسترده ویروس کووید ۱۹ در کشورهای مختلف، نه تنها منجر به از دست رفتن جان بسیاری از انسانها در اقصی نقاط جهان گردید، که از منظر اقتصادی نیز چالشهای متعددی را پدید آورد و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و کوچکتر شدن اقتصاد کشورها را به همراه داشت. از این منظر، بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز به عنوان تنها بانک مشترک در کشور که بخش عمده تمرکز فعالیت خود را بر بانکداری کسب و کارها بنا نهاده است، در معرض تأثیر پذیری از تبعات اقتصادی منفی ناشی از شیوع کرونـا قرار داشت. از دیگر سو، شرایط خاص حاکم بر متغیرهای کالن اقتصادی در کشور و نیز تداوم محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و آثار ناشی از آن، نظام مالی و اقتصادی کشور به ویژه بانکها را در معرض چالش جدی قـرار داد. با وجود همه آنچه گفته شد، به لطف خداوند متعال و با همت همه همکاران دلسوز و پرتالش در بانک مشترک، سال 1399 به عنوان نقطه عطف و برگ زرینی در تاریخ فعالیت بانک مشترک ایران و ونزوئال از بدو تأسیس تاکنون به ثبت رسید. رشد بیش از 4 برابری تسهیالت اعطایی و رشد 3 برابری سپردههای جذب شده در سال 1399 در مقایسه با سال 1398 ،سودآوری چشمگیر بانک در سال 99 که تا حد زیادی با مجموع سود سنوات فعالیت بانک از بدو تأسیس تا پایان سال 1398 برابری میکند و بهبود قابل توجه همه شاخصهای مالی و عملکردی که به تفصیل در گزارش حاضر تشریح شده است، بانک مشترک ایران و ونزوئال را به بانکی استاندارد، کامال منطبق بر قوانین و مقررات و قابل اعتماد برای کلیه ذینفعان به ویژه سهامداران، سپردهگذاران و مشتریان و تجربهای موفق و قابل توسعه در بانکداری مشترک در کشور تبدیل کرده است. در سـال 1399 ،بـا تصویـب مـدل جدیـد کسـب و کار بانـک در سـه سـطح بانکـداری شـرکتی، بانکداری شـخصی و پلتفـرم توسـعه فینتکها و اسـتارتاپها، حرکـت جدیـد بانـک در مسـیر توسـعه بـا رویکـرد تحـول دیجیتـال، آغـاز و در همیـن چارچـوب، اقدامـات مربـوط به آماده سـازی زیرسـاختها و بسـترهای فنی، مقرراتی و نیروی انسـانی با هدف پیادهسـازی و عملیاتی نمودن برنامههای مندرج در سـند کسـب و کار در افق زمانی 5 سـاله 1404-1400 شروع شــد.
از دیگر اقدامات مهم بانک در سال 1399 میتوان به اخذ مصوبه معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک در قانون بودجه سال 1399 کشور، طراحی و تدوین بخشهایی از چارچوب مدیریت ریسک یکپارچه بانک، رشد 5 برابری تسهیالت اعطایی قرضالحسنه ازدواج در مقایسه با طول عمر بانک، شروع همکاری راهبردی با شرکتهای استارتاپی و دانش بنیان حوزه تجارت الکترونیک، ارتقای جایگاه بانک به عنوان بانک عامل حوزه اعطای تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی، مناطق برخوردار و کم برخوردار از محل منابع صندوق توسعه ملی، تحکیم و بهبود پرتفوی وثایق بانک، تقویت زیرساختهای مقرراتی و فناوری اطالعاتی بانک، انجام مقدمات پذیرش در فرابورس ایران به منظور عرضه بخشی از سهام بانک و اخذ مجوزهای بانک مرکزی در راستای تکمیل زنجیره خدمات بانک در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اشاره نمود. آنچه عنوان شد، تنها بخشی از دستاوردهایی بود که به کوشش همه همکاران در بانک مشترک ایران و ونزوئال، به پشتوانه اعتماد ارزشمند مشتریـان و سپردهگذاران و با حمایت سهامداران و سایر ذینفعان بانک رقم خورد. ما برآنیـم تا با استعانت از خداوند متعال، جایگاه بانک را به عنوان تنها بانک مشترک در کشور، بیش از پیش ارتقـاء داده و الگویی موفق و پیشـرو در عرصه بانکداری چندملیتی با رویکردی نوین و فناورانه را در کشور رقم بزنیم.

 


گروه دورانV6.0.5.0