گزارشات تحلیلی

 
 •  

  روند گزیده اطلاعات عملکرد مالی

  روند سود خالص و سود تسعیر ارز

   

  روند بازدهی

  روند کفایت سرمایه

 
 •  

   ترازنامه

   تحلیل افقی

   تحلیل عمودی

   

 •  

   سود و زیان

   تحلیل افقی

   تحلیل عمودی

   

 •  

  روند طبقه‌های اصلی ترازنامه

   روند اقلام کلیدی دارایی

   روند اقلام کلیدی بدهی

   روند اقلام کلیدی حقوق صاحبان سهام

   روند درآمدهای کلیدی بانک

   

   روند سود خالص بانک

   

 
 •  

   جدول سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها

 •  

   وضعیت دارایی‌های ارزی

   تحلیل تاثیر ریسک نرخ ارز بر سود و زیان

   تحلیل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار

   

 •  

   سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی

 •  

   سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری

   ترکیب پرتفوی تسهیلات پرداختی از منظر نوع عقد

   ترکیب پرتفوی تسهیلات پرداختی از منظر نوع صنعت

   ترکیب پرتفوی تسهیلات پرداختی از منظر شرکت‌های بورسی و غیر بورسی

 •  

   روند دارایی‌های موزون شده به ریسک

   سرمایه پوششی

   کفایت سرمایه

   گروه دورانV6.0.5.0